וועקער, נומער 19 — תשרי-חשון תשפ"ב / Der Veker #19, fall 2021